Regulamin serwisu internetowego opiekundlaseniora.pl

Część I Postanowienia wstępne.

 1. Administratorem Serwisu jest WEBSENIOR sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-070, przy ulicy ul. Antoniego Solariego 1, lok 103, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531720, NIP: 7010448183, REGON 360161537 ("Administrator").
 2. Korespondencję do Administratora należy kierować na adres poczty elektronicznej: biuro@opiekundlaseniora.pl

Część II Definicje.

 1. Serwis - portal internetowy opiekundlaseniora.pl, który dostępny jest pod adresem www.opiekundlaseniora.pl oraz na przypisanych mu podstronach. 
 2. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację regulaminu oraz proces rejestracji uzyskała dostęp do treści i usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być także osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeśli uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego. 
 3. Administartor – osoba wskazana przez właściciela Serwisu do zarządzania Serwisem, wymieniona w Części I pkt 3. 
 4. Regulamin- niniejszy dokument, określający zasady korzystania z Serwisu, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora.
 5. Dane- treści, w szczególności informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik umieszcza w Serwisie.
 6. Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Serwis w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika;
 7. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Właścicielem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu;
 8. Usługa/Usługi - wszelkie świadczenia Właściciela na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy. 
 9. Usługi Płatne – Usługi, za które Serwis pobiera dodatkową opłatę.
 10. Właściciel – WEB Senior Sp. z o.o.

Część III Rejestracja.

 1. Dostęp do Serwisu Użytkownik uzyskuje po przejściu przez proces rejestracji polegający na wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie opiekundlaseniora.pl. Rejestracja wymaga akceptacji warunków Regulaminu. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z tymi warunkami. Rejestracja wymaga podania danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, nr telefonu oraz adresu poczty elektronicznej e-mail, a także akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu oraz Polityki Prywatności. 
 2. Istnieją dwa sposoby rejestracji Użytkownika, wybór typu rejestracji określa Użytkownik w pierwszym punkcie procesu rejestracji. Podział Użytkowników dokonywany jest ze względu na charakter konta, jakie Użytkownik zamierza utworzyć tj.: 
  a) opiekun, czyli Użytkownik poszukujący pracy, 
  b) szukający opiekuna, czyli Użytkownik poszukujący pracownika w charakterze opiekuna 
 3. Po poprawnym zarejestrowaniu swojego konta, Użytkownik uzyskuje dostęp do korzystania z bezpłatnych usług świadczonych w ramach Serwisu, tj.: 
  a) umieszczania i edycji własnych danych celem uzyskania kontaktów z innymi Użytkownikami Serwisu, 
  b) korzystania z mechanizmów wyszukiwawczych celem poszukiwania innych Użytkowników, 
  c) dzielenia się z innymi Użytkownikami informacjami poprzez edycję danych w profilu, 
  d) pełnego dostępu do informacji zamieszczonych w profilu Użytkownika poszukującego pracy. Przedmiotowy punkt dotyczy Użytkownika poszukującego opiekuna. (dostęp do pełnego profilu, szukającego pracy, jest dostępny po uprzednim zarejestrowaniu się jedynie w początkowej fazie funkcjonowania Serwisu, w późniejszym czasie dostęp do pełnego profilu będzie dodatkowo płatny. O terminie wprowadzenia przedmiotowych płatności informowała będzie notatka umieszczona u widocznym miejscu strony głównej opiekundlaseniora.pl/opiekun.php) 
 4. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 5. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu.
 6. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik oświadcza że wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na profil lub ofertę przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie profilu lub oferty przez Serwis, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu.

Część IV Oświadczenia Użytkownika

Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następującej treści:
 1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
 2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu;
 3. Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu, są prawdziwe oraz Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;
 4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Właściciela, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu;
 5. zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie w celu świadczenia przez Właściciela Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia;
 6. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej oraz na Pocztę informacji systemowych, wiadomości od Serwisu oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;
 7. zezwalam na świadczenie przez Serwis usług w ramach mojej Umowy;
 8. jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Portalu Danych, Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;
 9. akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Serwisu, wynikającym z postanowień Regulaminu;
 10. akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez Właściciela w szczególności umieszczanych przeze mnie w Portalu Danych, które naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań;
 11. w trosce o jakość i poziom Serwisu, akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez Administatora zawartości Serwisu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych oraz Usług w Serwisie, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego Usług oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.

 Część V Prawa/obowiązki Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu, oraz instrukcji zawartych na stronie głównej i podstronach Serwisu. Użytkownik korzystający z usług Serwisu ponosi osobistą odpowiedzialność za własne działania i może być za nie pociągnięty do odpowiedzialności prawnej. 
 2. Użytkownik zobowiązuje się do: 
  a) niewykonywania jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, 
  b) umieszczania prawdziwych danych osobowych. Zabronione jest tworzenie fikcyjnych kont Użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych oraz korzystania z kont utworzonych w ten sposób 
  c) przestrzegania i nienaruszania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych i innych. 
  d) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach w zakresie innym niż to wynika z Regulaminu, 
  e) aktualizacji danych udostępnionych w ramach Serwisu, 
  f) zapoznawania się ze zmianami Regulaminu oraz innych regulaminów dotyczących poszczególnych usług Serwisu. 
 3. Użytkownik zobowiązuje się otrzymany za pośrednictwem wiadomości e-mail kod dostępu, wykorzystywany podczas pierwszego logowania, trzymać w tajemnicy i nie udostępniać go innym osobom. W przypadku gdy hasło Użytkownika znane jest osobie trzeciej, Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić Administratora. 
 4. Jakiekolwiek modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, a także sprzedaż materiałów dostępnych w Serwisie jest zabroniona – jedynym odstępstwem od treści niniejszego punku jest uzyskanie zgody Administratora. 
 5. Użytkownikowi nie wolno umieszczać treści lub zdjęć: pornograficznych, obraźliwych, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym lub narodowym, propagujących przemoc, uznawanych powszechnie za naganne moralnie a także naruszających prawa osób trzecich, w tym dóbr osobistych czy też praw autorskich oraz nakłaniających do popełniania czynów karalnych. Należy tu także brać pod uwagę przepisy prawne odnoszące się do nieletnich. Powyższe zobowiązania Użytkownika dotyczą również treści i zdjęć, osiągalnych przez zamieszczone przez Użytkownika odsyłacze (linki). 
 6. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, nagannych moralnie, oraz nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, naruszających dobre obyczaje i zasady etykiety. 
 7. Zabronione publikowanie w Serwisie reklam oraz treści komercyjnych i informacji handlowych przez osoby prywatne oraz podmioty komercyjne, w szczególności firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. Niedozwolone jest także przesyłanie niechcianych wiadomości innym Użytkownikom portalu, uznawanych za spam.

Część V Prawa/obowiązki Serwisu

 1. W przypadku, w którym materiał umieszczony przez Użytkowników narusza prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu Administrator jest uprawniony do jego modyfikacji lub usunięcia. Administrator Serwisu ma także prawo edytować lub usunąć post, którego treść lub tytuł (cała lub znaczna część) zapisane zostały z wielkimi literami lub użyto ciągu znaków pod postacią np. kropek lub myślników. Administrator Serwisu ma prawo usunąć post/zapis w profilu Użytkownika w którym zachodzi podejrzenie braku wartości merytorycznej, lub ma on charakter prowokacyjny lub został umieszczony w celu wywołania 
 2. Serwis zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. 
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w nim informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług. Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta lub dostawcy. 
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w tym także materiałów i informacji uzyskanych przez Użytkownika za pośrednictwem odpłatnych usług oferowanych przez Serwis. 
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkowników. 
 6. Treści stron, na które można dotrzeć przez linki zamieszczone w Serwisie jak i reklamy prowadzące do stron reklamodawców nie odzwierciedlają poglądów właściciela, lecz stanowią powiązania tematyczne z artykułami Serwisu.

Część VI Prawa Autorskie

 1. Użytkownik poprzez umieszczenie Danych w Serwisie, udziela właścicielowi Serwisu niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie tych Danych.

Część VII Dane osobowe

 1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Administrator Danych Osobowycha Danych Osobowych, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Ochrony Prywatności.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest "WEB SENIOR Sp. z o.o.”, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem.
 4. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ma prawo uzależnić świadczenie usługi Serwisu oraz swoich Usług na rzecz Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego zgodności Danych Osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie, np. kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości, ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH może odmówić świadczenia usługi Serwisu lub innych Usług.
 5. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ma również prawo, w trakcie trwania Umowy, uzależnić dalsze świadczenie usługi Serwisu oraz swoich Usług na rzecz Użytkownika od potwierdzenia przez niego Danych Osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie, np. kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości co do rzetelności lub prawdziwości, ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH może zablokować Konto do czasu wyjaśnienia wątpliwości, a w przypadku nienadesłania w wyznaczonym terminie ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH może usunąć Konto.
 6. Dokumenty (w tym oryginały) potwierdzające tożsamość, o których mowa w ustępie 4. i 5. niniejszego artykułu, po ich zbadaniu zostaną zniszczone/usunięte.
 7. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ma prawo uzależnić świadczenie swoich Usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania Danych Osobowych oraz wizerunku udostępnionego w Serwisie, w szczególności poprzez przedstawienie zgód właściwych Osób lub innych stosownych dokumentów. Nadesłanie kopii dokumentów jest dobrowolne. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość czy Osoba ma prawo umieszczać Dane Osobowe lub wizerunek, ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH może odmówić zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem, jak również zablokować Konto lub niektóre Usługi świadczone na rzecz tego Użytkownika w ramach Serwisu.
 8. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia
 9. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.
 10. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH uprawnionajest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym osobom.

Część VIII Reklamacje

Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Serwisu na adres poczty elektronicznej: biuro@opiekundlaseniora.pl. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać opis przedmiotu reklamacji wraz z okolicznościami uzasadniającymi reklamację. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Część IX Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu oraz do innych roszczeń wynikłych z tej umowy stosuje się prawo odpowiednie do siedziby Właściciela (Polska). Postanowienia jednolitego prawa międzynarodowego wynikającego z Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG) nie znajdują do nich zastosowania. 
 2. Do sporów wynikłych z umów z Właścicielem, w których drugą stroną jest również przedsiębiorca zastrzega się właściwość sądu w Polsce. 
 3. W razie nieważności niektórych postanowień tego dokumentu pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 
 4. Serwis opiekundlaseniora.pl pozostaje nadal w fazie testów, wszystkie strony oraz podstrony są tworzone oraz aktualizowane z największą starannością, jeżeli jednak na którejkolwiek stronie pojawi się błąd należy poinformować o tym fakcie administratora przesyłając zgłoszenie błędu na adres poczty elektronicznej: biuro@opiekundlaseniora.pl
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili z  ważnych przyczyn(w szczególności podyktowanych wzglegami technicznymi lub prawnymi), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz bezpośrednie poinformowanie za pośrednictwem wewnętrznej poczty w ramach Serwisu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od ich udostępnienia w ramach Serwisu.

Część X Dostępność Regulaminu

Regulamin jest zawsze dostępny w stopce Serwisu pod linkiem „Regulamin”
 
Wszystkie treści, zdjęcia oraz grafiki zamieszczone w portalu opiekundlaseniora.pl chronione są prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie, przetwarzanie oraz jakiekolwiek wykorzystanie, jest zabronione bez zgody administratora serwisu.